Een beknopt historisch overzicht

De stad Aalst heeft altijd een goede traditie gekend op het vlak van turnkringen. Het eerste vredesjaar na W.O. II bleek geschikt om een nieuwe -politiek neutrale- club in het leven te roepen. De eerste voorzitter was Roger Anné (1946-1948). De eerste secretaris van de club was Louis Verbestel (1946-1991). Bij de stichting op 9 augustus 1946 horen ook Frans Van Mulders en Piet Van de Velde. Piet werd bijna dertig jaar later de derde voorzitter (1974-1979) nadat hij van 1946 tot 1974 technisch leider was.

Het turnen in de vereniging onderscheidde zich van meet af aan van de schoolse lichamelijke opvoeding, onder meer door het zogenoemde toestelturnen, waarbij vooral het sportieve element opviel.

 

Vanaf het begin der zestiger jaren kan de tweede periode in de "Turnkring der Stad Aalst" gesitueerd worden. Het doorgedreven zogenoemd "Olympisch turnen" doet zijn intrede. Enige jonge ambitieuze trainers (Jan Borms, Magda Paepe, Cor Van der Goeten) voeren de kwaliteit en kwantiteit van de trainingen op. Het resultaat laat niet lang op zich wachten. Op enkele jaren tijd verovert de kring meer dan 30 regionale en nationale titels. Het absolute hoogtepunt is 1964 met 4 nationale jeugdtitels en de trofee van de sportverdienste van de stad Aalst.

De relaties met de Koninklijke Belgische Turnbond en de internationale contacten monden uit de organisatie van nationale en internationale wedstrijden te Aalst. TV-uitzendingen horen er ook bij en één van de eerste "Binnen en Buiten" programma's is gewijd aan de jeugdinterland België-Engeland-Denemarken met o.m. twee lokale turnvedetten: Jo Van den Bremt en François Lievens. Nadien wordt het wat rustiger rond de turnkring, maar er wordt wel in stilte verder gewerkt.

In de derde fase van de turnkring (1979-1985) werd het voorzitterschap overgenomen door Rudy Everaert, zoon van Marcel Everaert, die zelf van 1948 tot 1974 voorzitter was en tot zijn overlijden in 1996 erevoorzitter. Onder zijn dynamisch bewind, en met de onvoorwaardelijke steun van alle beleidsmensen in de kring, wordt onverdroten begonnen met een reeks diepgaande besprekingen. Er werd nagedacht over de zin en de doelstellingen van de vereniging, de herstructurering van de afdelingen, de doelgroepen waarvoor gewerkt wordt, de herverdeling van de opdrachten, ... Het resultaat was er: na 5 jaar binnenskamers werken, zijn er meer dan 500 leden, 20 verschillende groepen, een groep van leerkrachten en een achttal disciplines. De 'Turnkring' is efficiënt uitgebouwd en heeft een eigentijds gelaat meegekregen waarbij alle aspecten van het gymnastische bewegen voor iedereen aan bod komen.

Dit laatste is belangrijk want de Turnkring is door al die jaren heen een democratische club gebleven met soepele en betaalbare ingangsmogelijkheden en met een grote inspraak van iedereen die bij het beleid betrokken is. Een club die vooral, nadat de bocht van het competitieve naar het recreatieve turnen was genomen, zich duidelijker dan ooit is gaan profileren in haar maatschappelijk rol in het algemeen en voor de Aalsterse jeugd in het bijzonder. Wanneer hier de jeugd vermeld wordt, is dit niet op loze ideeën gebaseerd. Tachtig procent van onze leden zijn inderdaad te plaatsen onder de noemer jeugd. Het blijft een constant gegeven dat turnen voor kinderen een bijzondere geschikte fysieke activiteit is en dat meisjes blijkbaar een grotere aantrekkingskracht vanuit de 'Turnkring' voelen dan jongens.

In 1985 begon fase IV voor de 'Turnkring Aalst' (zie naamsverandering). Jan Borms, lid sedert 1958, trainer van 1961 tot 1974 en technisch voorzitter van 1974 tot 1985, werd de vijfde voorzitter. Dirk Deberlangeer werd technisch voorzitter (tot 1998). Een aantal nieuwe bestuursleden en leerkrachten kwam de club versterken. Het aantal leden stabiliseerde zich, een aantal nieuwe disciplines werd ingevoerd. Het demonstratieve en competitieve element kwam ook opnieuw aan bod, kortom keus genoeg voor iedereen.

Image
Image
Image
Image
In 1996 vierde de club haar vijftigjarig bestaan en verkreeg ze van Koning Albert II de titel van "Koninklijke", wat meteen de aanloop voor fase V is. Hiermee stapt de club met frisse moed, een groot ideeëngoed en op een zo professioneel mogelijke wijze het nieuwe millennium in.

Vanaf 1998 werd het technisch voorzitterschap waargenomen door achtereenvolgens Annick Buyle, Geert Van Herzeele, Els De Pauw, Mieke Guldemont en Hannah Verdoodt. Paul Schollaert werd secretaris van de club in 1991 terwijl Guy Camu, die in 1984 de fakkel van penningmeester overnam van het echtpaar erepenningmeesters Bert (+2012) en Emmy Thuis-Anné (+2014), in 2014 werd opgevolgd door Mieke Guldemont . De club begon zich vanaf de negentiger jaren ook duidelijker te manifesteren in de disciplines dans, tumbling en acrogym en behaalde dan ook verschillende regionale en nationale onderscheidingen.

In juni 2015 nam Jan Borms, na 50 jaar voorzitterschap, afscheid van onze club. Hij werd opgevolgd door Tine Uvin, de zesde voorzitter sinds de oprichting van de club in 1946. De club was na al die jaren nog altijd gehuisvest in de Stadsmeisjesschool op het Vredeplein, maar mede door het uitbreiden van het ledenaantal en het aantal disciplines werd er ook getraind in andere zalen van de stad Aalst en in andere steden. Dans verdween uit het aanbod maar freerunning deed 2 jaar geleden zijn intrede.

Sinds de opening van het sportcomplex Schotte eind 2016 maakt de club gebruik van de volledig ingerichte turnhal, een uitdaging voor onze als club en onze lesgevers. In mei 2017 konden ouders en sympathisanten genieten van een variatie-rijk turnfeest, dit wordt een tweejaarlijks festival. In 2017 werd het evaluatie systeem herwerkt met als basis de materialen van de Gymfed , de gymstars. De leerlijnopbouw van basis tot gevorderde gymnast staat vast in een doorlopende lijn. We are next, een project om gymnasten mee te betrekken in de clubwerking, werd in 2017 – 2018 met succes opgestart en wordt vervolgd in de komende jaren.
De groepen mini- en maxitrampoline werden uitgebreid in 2017 en 2018. In mei 2018 kreeg de club een audit en behaalde het Q4 gym label met glans. Dit is het resultaat van een goed en enthousiast werkend bestuur en een geëngageerde trainersgroep.

We moesten dat jaar afscheid nemen van onze secretaris Paul Schollaert. Daniëlle Van Geert, een oud trainster en secretaris binnen onze club, nam zijn taak over.

Het werkjaar 2018-2019 werd gestart met een technisch kernteam onder leiding van een technisch voorzitter. Verder werd de keuze gemaakt om het bestuur uit te breiden met een vertegenwoordiger van de ouders vanuit de recreagroepen en een vertegenwoordiger vanuit elke competitiegroep.


De club startte in 2019 met een groep toestelturnen meisjes, een 3de competitiegroep voor onze vereniging. De competitiegroepen Acro, Toestelturnen Meisjes en Tumbling zorgen elk op hun manier voor de uitstraling van de club op zowel nationale en internationale wedstrijden.

Dit alles resulteerde in een stijging van het aantal leden tot meer dan 700. Het bestuur van de club is verheugd over de samenwerking en dankt dan ook het enthousiaste trainersteam om het vlot verloop van de organisatie en zo de ‘bouwsteen’ te zijn voor de toekomst. 

In 2020 werd Sportwijk Schotte vzw opgericht. Deze samenwerking tussen Atletiek Land Van Aalst, Koninklijke Turnkring Aalst en PIT STOP Sport Academy bewerkstelligt de professionalisering, een breed sportaanbod én een sociaal-maatschappelijke impact.

Ook seizoen 2021-2022 brengt weer wat nieuws met zich mee. Door de aanhoudende stijging van het aantal leden beslist de club om in de vernieuwde turnzaal 'De Voorstad' te trainen met enkele basisgroepen. Daarnaast wordt het aanbod verder uitgebreid met de opstart van G-gym. Vanaf januari 2022 wordt een 10-delige lessenreeks aangeboden.
Image
Image


“Roll of Honour”

Lieve Brijs geselecteerd voor de Olympische Spelen in Rome 1960
Lieve Brijs, Belgisch kampioen artistieke gymnastiek en 1ste Sportlaureaat van de Stad Aalst 1960
De "Turnkring der Stad Aalst" Sportlaureaat van de Stad Aalst 1964
Johan Van den Bremt (+2011) Sportlaureaat van de Stad Aalst 1969
Natalie De Neef, Belgisch kampioen tumbling en Sportlaureaat van de Stad Aalst 1996
De "K. Turnkring Aalst" Sportlaureaat van de Stad Aalst Sportpromotie 2000
Satya Van Lierde en Julie Cooman Belgisch kampioen acro duo A-beloften 2008
Nele Van Heck Vlaams kampioen tumbling en nummer 1 in nationale ranking 2010
Belgisch kampioen tumbling A seniores 2013
An Van Laerebeke Belgisch kampioen tumbling A seniores 2010 en 2012 en nr 1 in nationale ranking 2010
Febe Demulder Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling beloften A 2010,
Belgisch kampioen tumbling juniors A, 1ste Gymfinales 2011 en 2012 en
 Sportlaureaat Jeugd van de Stad Aalst 2011
Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling juniors A 2012
Helen Haentjes Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling A seniores en nummer 1 in nat. ranking 2011
Sportlaureaat van de Stad Aalst 2011
Yannick Van den Bleeken, Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling seniors A 2013, 1ste Gymfinales 2013,
Sportlaureaat van de Stad Aalst 2013
Jan Borms ontvangt het 1ste Life Time Achievement Award van de Stad Aalst 2016

Image
Image